ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ ЛИЙН И ШЕСТ СИГМА

Международна компания за производство и продажби

Международна компания за производство и продажби, централа в САЩ. Операциите в България включват 4000+ служители.

Предизвикателства / Изисквания

Фокусът на този проект беше да се адресират неефективностите в процесите и да се имплементират подобрения на процесите, свързани с веригата на доставки на компанията.

Проектът мина през следните етапи:

 • Запознаване с Лийн методите за оптимизация
 • Проучване на проблемните области
 • Идентифициране на възможностите за подобрение
 • Формиране на екип от експерти по процеса, които да внедрят критични подобрения
 • Дефиниране на процесни измерватели, проследяване и рапортуване
 • Създаване на система за непрекъснат анализ и подобрения

Описание на проекта / Подход и резултати:

 • Първоначални срещи за ангажиране на заинтересованите страни
 • Провеждане на обучение по Лийн методите
 • Анализ на процесни данни от ИТ системи, данни от проучвания на клиенти
 • Анализ на свързани процеси
 • Идентифициране на инициативи за подобрение: анализ процес по процес, анализ на добавената стойност на процеса, анализ на измервателите на процеса, пропуски и възможности
 • Формиране на инициативи за подобрение и постигане на резултати
 • Дефиниране на оперативни измерватели, проследяване и рапортуване
 • Ревизиране на процесната документация
 • Назначаване на отговорник по процеса, който да проследява проблемите и решенията им

Ползи от проекта

 • Запознаване с Лийн методите и културата по оптимизиране на процеси
 • Ползи (финансови и нефинансови)
 • Ключови подобрения на процесите в конкретни области
 • По-добър поглед върху работата на процеса чрез установяване на регулярен процесен анализ и проследяване