ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ ЛИЙН И ШЕСТ СИГМА

Международна компания за производство и продажби

Международна компания за производство и продажби, централа в САЩ. Операциите в България включват 4000+ служители.

Предизвикателства / Изисквания

Фокусът на този проект беше да се адресират неефективностите в процесите и да се имплементират подобрения на процесите, свързани с веригата на доставки на компанията.

Проектът мина през следните етапи:

  • Запознаване с Лийн методите за оптимизация
  • Проучване на проблемните области
  • Идентифициране на възможностите за подобрение
  • Формиране на екип от експерти по процеса, които да внедрят критични подобрения
  • Дефиниране на процесни измерватели, проследяване и рапортуване
  • Създаване на система за непрекъснат анализ и подобрения

Описание на проекта / Подход и резултати:

  • Първоначални срещи за ангажиране на заинтересованите страни
  • Провеждане на обучение по Лийн методите
  • Анализ на процесни данни от ИТ системи, данни от проучвания на клиенти
  • Анализ на свързани процеси
  • Идентифициране на инициативи за подобрение: анализ процес по процес, анализ на добавената стойност на процеса, анализ на измервателите на процеса, пропуски и възможности
  • Формиране на инициативи за подобрение и постигане на резултати
  • Дефиниране на оперативни измерватели, проследяване и рапортуване
  • Ревизиране на процесната документация
  • Назначаване на отговорник по процеса, който да проследява проблемите и решенията им

Ползи от проекта

  • Запознаване с Лийн методите и културата по оптимизиране на процеси
  • Ползи (финансови и нефинансови)
  • Ключови подобрения на процесите в конкретни области
  • По-добър поглед върху работата на процеса чрез установяване на регулярен процесен анализ и проследяване