ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИ С ЛИЙН МЕТОДИ

Международна компания за производство и продажби

Международна компания за производство и продажби в областта на енергетиката, централа в ЕС. Операциите в България включват 2300+ служители, 30 000 клиенти.

Предизвикателства / Изисквания

Фокусът на този проект беше да се адресират неефективностите в процесите и да се имплементират подобрения на процесите.

Проектът мина през следните етапи:

 • Запознаване с методите за оптимизация Лийн и Шест Сигма чрез обучение
 • Провеждане на обучение за Минитаб за целите на анализа на данни
 • Идентифициране на възможности за подобрение
 • Подкрепа за извършването на инициативи за подобрение

Описание на проекта / Подход и резултати:

 • Първоначални срещи за ангажиране на заинтересованите страни
 • Провеждане на обучение (Фаза 1: Обучение по Лийн Шест Сигма ниво Жълт колан и Минитаб, Фаза 2: обучение ниво Зелен колан)
 • Анализ на процесни данни от ИТ системи, данни от проучвания на клиенти, данни за заетостта на служителите и свободния капацитет
 • Идентифициране на инициативи за подобрение: анализ процес по процес, анализ на добавената стойност на процеса, анализ на измервателите на процеса, пропуски и възможности
 • Формиране на инициативи за подобрение и постигане на резултати
 • Преглед на ролите и отговорностите
 • Подобрение на планирането на ресурси

Ползи от проекта

 • Запознаване с методите и културата по оптимизиране на процеси Лийн и Шест сигма
 • Ползи (финансови и нефинансови)
 • По-добър поглед върху работата на процеса чрез установяване на регулярен процесен анализ и проследяване