НАРЪЧНИК SCRUM BODY OF KNOWLEDGE

Информация за SCRUM BODY OF KNOWLEDGE

SBOK™ Guide е създаден с цел да предостави необходимите насоки за организации и експерти по управление на процеси, които желаят да използват Scrum, както и за тези, които вече използват методологията и искат да направят нужните промени по процесите си. Базата за този наръчник е опита от хиляди проекти, изпълнени в различни организации и индустрии. В разработването му е включено съдържание на експерти по Scrum и проджект мениджъри.

Наръчникът Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) предоставя насоки за успешното прилагане на Scrum – най-популярната Agile методология за разработване на продукти и изпълнение на проекти. Според дефиницията на SBOK™ Guide, Scrum методите са приложими за:

 • Портфолио от проекти, програми и / или проекти в различни индустрии;
 • Продукти, услуги или други резултати, които да се доставят на клиенти и партньори;
 • Проекти с различна степен на сложност и обхват.

 

SBOK™ Guide може да се използва като референция и наръчник както от опитни експерти по Scrum, заети със разработването на продукти и услуги, така и от хора без предишен опит или познание за Scrum или друга проектна методология. Раздел 1 на SBOK™ Guide описва целта и рамката на методологията и представя въведение в ключовите концепции на Scrum. Съдържа обобщение на Scrum принципите, аспектите и процесите. Раздел 2 дава подробности около шестте принципа на Scrum, които са основата, на която е базирана Scrum рамката. Раздели от 3 до 7 описват подробно петте аспекта на Scrum, които могат да бъдат засегнати по време на изпълнението на проекта: организация, бизнес основание, качество, промяна и риск. Раздели от 8 до 12 покриват 19-те Scrum процеси в един Scrum проект. Тези процеси са част от 5-те фази на Scrum: Иницииране; Планиране и оценка; Имплементация; Преглед и ретроспекция; и Пускане в екплоатация (Initiate; Plan and Estimate; Implement; Review and Retrospect; and Release). Тези фази описват подробно свързаните с тях входни и изходни елементи, както и различните инструменти, които биха могли да се използват в всяка фаза.

 

SBOK™ Guide е особено полезен:

 • За членовете на екипа на Scrum проекти, вкл:
  • Product Owners, които желаят по-пълно да разберат рамката на Scrum и особено проблемите на клиенти и партньори относно бизнес причини, промяна и рискове, свързани със Scrum проекти
  • Scrum Masters, които желаят да научат повече за специфичната си роля за мониторинг на приложението на рамката на Scrum към Scrum проекти
  • Членове на Scrum екип, които желаят по-добре да разберат Scrum процесите и свързаните с тях инструменти, които могат да се използват за създаването на продукт или услуга
 • Като изчерпателен наръчник за Scrum експерти, които работят по Scrum проекти във всяка една организация или индустрия.
 • Като източник на референция за всеки, които работи със Scrum екип, вкл. Portfolio Product Owner, Portfolio Scrum Master, Program Product Owner, Program Scrum Master, Scrum Guidance Body, и заинтересовани страни (спонсор, клиент и ползвател)
 • Като източник на познание за всеки без предишен опит или знание за рамката на Scrum, желаещ да научи повече по темата
 • Съдържанието на SBOK™ Guide е полезно за всеки, чиято цел е да постигне успешна сертификация на някои от изпитите на SCRUMstudy™:
  • Scrum Developer Certified (SDC™)
  • Scrum Master Certified (SMC™)
  • SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™)
  • Scrum Product Owner Certified (SPOC™)
  • Expert Scrum Master (ESM ™)