ШЕСТ СИГМА МЕТОДОЛОГИЯ

Двете най-разпространени методологии в Шест Сигма са DMAIC и DMADV

DMAIC се използва за подобряване на съществуващи процеси за продукти или услуги. Процесът на DMAIC трябва да се използва, когато съществуващите продукти или услуги не постигат изискванията на клиента и следва да се подобрят. DMAIC се състои от пет фази: D – Define, M – Measure, A – Analyze, I – Improve, C – Control.

 • Define – Дефинираме целите и крайния резултат за клиента (вътрешен и външен).
 • Measure – Измерваме процеса, за да определим как работи процеса към настоящия момент (правим, т.нар. baseline).
 • Analyze – Откриваме първопричините за проблемите.
 • Improve – Подобряваме процеса като премахваме дефектите.
 • Control – Контролираме бъдещата работа на процеса,

DMADV е често използване методолгия, подобна на DFSS (Design for Six Sigma), която се използва за разработване на нов продукт или услуга. DFSS се прилага за дизайн или ре-дизайн на различните процеси, използвани в производството или в услугите, като се отчитат клиентските нужди и очаквания. DMADV се изплозва, когато съществуващ продукт или услуга не постига изискванията на клиента или желаното шест сигма ниво дори и след оптимизация или без да се използва DMAIC. DMAIC методолигията също се състои от пет фази: D – Define, M – Measure, A – Analyze, D – Design, V – Validate.

 • Define – дефинираме целите на проекта и резултата за клиента
 • Measure – измерваме процеса, за да определним настоящето ниво на работа
 • Analyze – анализираме и определяме първопричините за дефектите
 • Design – правим нов дизайн на процеса, с който да се постигнат изискванията на клиента
 • Validate – валидираме новия процес и способността му да постигне клиентските изисквания

 Шест Сигма 1 - доказаният метод за подобрения

Какво е Шест Сигма?

Шест Сигма е метод, базиран на работа с данни, с фокус върху клиента и ориентиран към постигане на резултати; използват се статистически инструменти и техники, които систематично да елиминират дефекти и неефективности, с цел подобряване на процеси. Шест Сигма е систематичен метод за измерване и анализ на бизнес процеси с цел идентифициране на критични фактори, които афектират в най-голяма степен бизнес резултатите, а от там и подобряват процесите и установяват контроли около подобрените процеси.

В наши дни, Шест Сигма е широко възприета концепция в корпоративния свят. Шест Сигма метода се появява за първи път през 80-те години на 20 в. като метод за намаляване на вариацията, базиран на анализа на данни, в производството на електроника в Моторола в САЩ. Шест Сигма придобива популярност, когато Джак Уелч го прилага, за да осъществи успешно бизнес стратегията си в компанията General Electric през 1995. Днес, Щест Сигма се използва за подобрение на работата на процеси в целия свят в различни индустрии, вкл. производство, строителство, банковия и финансов сектор, здравеопазване, образования, държавно управление, центрове за споделени услуги, ИТ / Софтуеър, и др. Към момента, в ИТ сектора се наблюдава засилване на тенденцията по имплементиране на Шест Сигма, като много одтавна вече Шест Сигма не се използва единствено и само в производствени компании.

Терминът Шест Сигма произлиза от статистиката и се използва при статистически контрол на качеството, като с негова помощ се остойностява в цифрово изражение т.нар. ‚способност на процеса‘ да задоволи клиентските изисквания. Терминът произлиза от производството и отразява възможностите на производствения процес да произвежда голям дял продукция спрямо зададени спецификации. Шест Сигма процесът произвежда 99.99966% продукти без дефект, което е еквивалентно на 3.4 дефекта на милион възможности (DPMO).

Шест Сигма използва набор от качествени и статистически методи и изгражда екип от експерти в организацията (Лидер, Шампион/Мениджър, Черен Колан, Зелен Колан, Жълт Колан, и др.), които имат специфичните умения за изпълняват Шест Сигма проекти. Всеки Шест Сигма проект, по който се работи следва определена последователност от фази с конкретни измерими цели, пр. Намаляване на вретео за работа, намаляване на разходите, повишаване на качествени показатели / индекс за задоволство на киента, намаляване на нивото на дефекти.

Етапи за изпълнение на Шест Сигма проект

 1. Идентифициране на области за подобрение
 2. Дефиниране на Проблема и Целите за подобреие с конкретни измерватели (пр. Които могат да се изразят с количествени мерки)
 3. Определяне на ресурси, нужни за проекта
 4. Формулиране на времевата рамка за постигане на желаните резултати, с дефиниране на фази
 5. Установяване на параметри / измерватели
 6. Събиране на данни за текущото състояние на процеса
 7. Валидиране на измервателната система за резултата от процеса (Y)
 8. Проучване на събраните данни в ранните етапи, за да се дефинира приоритетен списък от източници на вариации
 9. Изследване на потенциалните причини (потенциалните Х за дадени причини) и определяна на степента на влияние на всеки Х върху резултата Y
 10. Определяна на оптималното ниво на няколко най-значими Х
 11. Валидиране на измервателнаат система за Х
 12. Верифициране на осъщественото подобрение
 13. Разработване на контролни механизми за подсигуряване на устойчивост на подобреия процес

Някои ползи от прилагането на Шест Сигма метода

 • Шест Сигма помага на компаниите да намаляват разходите и да подобряват производителността
 • Шест Сигма подобрява качеството чрез намаляване на неефективностите и дефектите
 • Шест Сигма повишава клиентското задоволство и лоялността на клиентите
 • Сертифициранията Шест Сигма професионалист помага в изключително висока степен за повишаване на възвращаемостта

Шест Сигма 2 - най-добрият метод за подобрения

Шест Сигма Сертификации

Нивата на Шест Сигма Серификации използват т.нар. система от колани, с която се обозначава нивото на умения и знания заприлагане на шест сигма методите за ръководене и работа по шест сигма проект за подобрение

Шест Сигма 3 - за сертифицирани професионалисти

За Шест Сигма проектите съществуват следните възможности за нива на коланите:

 • Six Sigma Бял Колан – управява малки проекти в рамките на своите отговорности, участва като член на екип
 • Six Sigma Жълт Колан – ръководи проекти на ниво отдел
 • Six Sigma Зелен Колан – управлява проекти, които се простират в няколко отдела
 • Six Sigma Черен Колан – ръководи големи и сложни организационни проекти
 • Six Sigma Мастър Черен Колан – ръководи изключително сложни организационни проекти, коуч и ментор на експерти на други нива колани и членове на екипи.

Шест Сигма методология
Какво е Шест Сигма?
Етапи за изпълнение на Шест Сигма проект
Някои ползи от прилагането на Шест Сигма метода
Шест Сигма Сертификации