ЛИЙН КОНСУЛТУРАНЕ

Интеркуолити е доверен партньор, който подкрепя компании в България и Европа в стремежа им към постигане на оперативно съвършество. Лийн консултирането се фокусира върху въвеждане на лийн практики и лийн начин на мислене към оперативни и производствени процеси.

Lean Consulting 1 - opportunity to streamline processes

Лийн консултирането покрива множество области, в които можем да подкрепим вас и вашата компания:

 • Партниране с мениджърския екип за оценка на областите на подобрение
 • Работа с различните нива в организацията и подкрепа на екипите с цел изясняване на целите за прилагане на лийн методите, фокусиране и насочване на техните усилия.
 • Лийн консултирането помага за изграждането на култура и запознаване с лийн методите.
 • Обучение за прилагане на лийн, на база анализ на уменията и нуждите на предприятието, е сред основните ползи на лийн консултирането
 • Усилията на лийн консултирането са насочени към подобрение на работните процеси и потоци
 • Лийн консултирането помага на екипите за разрешаване на конкретни проблеми и установяване на дългосрочни контроли
 • Лийн консултирането помага за изграждане на умения в екипите за използване на лийн инструменти за в бъдеще
 • Лийн консултирането покрепя организациите с насърчаване на лийн начин на работа и въвеждане на ежедневни лийн практики

Ползи от Лийн консултирането

 • Добро познаване на лийн методите
 • Създаване на култура на непрекъснати подобрения
 • По-добър процесен поток
 • Ясни процеси
 • Фокус върху добавящи стойност дейности
 • Намалени разходи
 • Ясни роли и отговорности
 • Повишена ангажираност на служителите
 • Изграждане на стабилни умения у служители и мениджърски екип за работа с лийн методитеLean

Лийн консултиране в областта на производството

Лийн консултирането в производството помага на компаниите да ревизират и оптимизират потока и продукта от процесите, свързани с продуктов дизайн, производство, логистика, складиране, и по цялата верига на доставките от поръчката на клиента до доставката на готовия продукт.

Лийн консултирането помага и за изграждане на разбиране за лийн като начин на мислене сред служителите, както и допринася за един нов и по-ефективен начин на работа. Чрез целенасочена работа за изграждане на култура на непрекъснати подобрения, лийн консултирането подпомага за трансформиране на организационната култура, като се започне от операторите и анализаторите, през средния мениджърски състав и се стигне до лидерския екип.

Възползвайки се от лийн консултирането, получавате професионална подкрепа за идентифициране на добавящи стойност дейности и  работа за подобряване на потока на процесите. С помощта на Консултантите получавате допълнително практическо обучение по съответните инструменти, чрез които да разрешите проблеми и да продължите по пътя към подобрението.

Lean Consulting 2 - production process improvement

Лийн консултиране в областта на услугите и администрацията

Лийн консултирането в сферата на услугите и администрацията дава възможност за критичен преглед на бизнес процесите, промотиране на нов начина на мислене и транформиране на организационната култура по пътя към непрекъснатото усъвършенстване. Въпреки, че лийн методите са се зародили в производството, вече десетилетия наред това е общопризнатият метод за компании, които се стремят да заемат челни позиции на пазара.

Прилагането на лийн принципите спомага за постепенното оптимизиране на оперативните процеси. Принципите на потока, скоростта на работа, Канбан, 5S, визуалния мениджмънт, са еднакво полезни за тази сфера, както са полезни и за производството. С помощта на лийн професионалист и след внимателна оценка на нуждите и проблемите, усилията ви ще бъдат насочени към подходящи лийн практики.

Друга област, където лийн консултирането помага е изграждане на лийн мениджмънт система, даваща забележителни резултати в оперативен план. Някои от краткосрочните ползи са процесна яснота и ясни роли и отговорности, прозрачен и ускорен процесен поток. Ежедневните мениджмънт практики насърчават визуалния мениджмънт и визуалните контроли, което помага да се изкарат наяве проблемите и да се работи за конструктивното им разрешаване, ден след ден за по-малки и по-големи проблеми. В резултат на изясняване на отговорностите, се повишава ангажираността на екипите за постигане на процесни подобрения. Взаимното обучение на членовете на екипите и планиране на т.нар. заместване в задачите има положително влияние за подсигуряване на непрекъснатия поток от дейности и постигане на гъвкавост към променящите се изисквания на клиента. 

Lean Consulting 3 - service processes optimisation

Симптоми, че организацията се нуждае от Лийн консултиране

Симптом 1: Наблюдават се спорове и неясноти за това кой служител каква дейност извършва

Лийн консултирането помага да се изясни процеса и от тук – да се уточнят конкретните роли и отговорности на всеки служител.

Симптом 2: Различните служители имат различно виждане как работи процеса

Лийн консултирането помага на екипа да се създаде един съгласуван начин за работа на процеса и да се изчистят различията във възприятията, да създаде ясен и стандартизиран начин на работа

Симптом 3: Многобройни преправяния, поправки и дублирани дейности

Чрез Лийн консултиране, получавате професионална помощ за критичен преглед на процесите и идентифициране на излишъци и рискове.

Симптом 4: Високи оперативни разходи

Високите оперативни разходи са ясен симптом, че процеса съдържа различни излишъци и многобройни недобавящи стойност дейности. С лийн консултирането имате патньор, с който да прегледате процесите и който да помогне с финансовия анализ на видовете разходи, както и потенциалната възвращаемост на инвестицията. Лийн консултирането помага за извършване на такъв анализ, за да даде пълната картина на разходите и нужната инвестиция за дългосрочното им намаляване.

Симптом 5: Липса на цялостен поглед за това как информацията и материалите се движат през екипите

Чрез Лийн консултирането се изгражда ясен цялостен поглед за потока на информация и материали през звената в организацията и различните взаимодействия между екипите като първа стъпка към т.нар. анализ на стойността. След този анализ на стойността на процеса се разкриват недобавящи стойност дейности, които пречат на процеса да тече гладко и да доставя като краен резултат желания продкт или услуга спрямо изискванията на клиента. Като допълнителна полза от лийн консултирането, екипите се обучават да извършват този анализ на стойността на процесите, с което изграждат своите умения да прилагат добрите практики в бъдещата си работата.

Симптом 6: Частична или липсваща процесна документация

Процесната документация вкл. стандартни оперативни процедури, бележки, работни инструкции и др., описват стандарта на работа по процеса. Процесната документация съдържа подробна информация за процеса, роли и отговорности, връзки с други процеси, отговорник по процеса и друга важна процесна информация. Лийн консултирането помага за установяване на един стандартен начин на работа, който разяснява кой отговаря за процеса, отговорности и връзки между служителите и отделите. Установяват се процесните стандарти и съставянето на необходимата за това документация.

Симптом 7: Извършените до момента промени не водят до желания резултат

Въпреки текущите усилия да се подобрят процесите, организацията продължава да се ‚бори‘ с процесни проблеми. Ако това се случва и при вас, можете да се възползвате от лийн консултиране. Проблемите изискват дълбок анализ и познаването на възможни подходи, с цел да се разреши причината за появата им. Подсигуряването на дългосрочност след такива инициативи е също толкова важно, за да има установени контроли за устойчиво решение на проблема. Ако организацията ви е пробвала множество подходи, които не водят до подобрение на ситуацията е време да се обърнете към лийн консултант. Освен помощта, която ще получите за разрешаване на текущи проблеми, лийн консултирането ще помогне да се обучат служителите на умения за разрешаване на проблеми, така че да могат да използват съответнте лийн или шест сигна инструменти самостоятелно за в бъдеще. Лийн консултирането също така помага за изграждане на капацитета на организациите, които насърчават културата на непрекъснатите подобрения.

Симптом 8: Липса на процесно мислене

Изграждането на процесно мислене отнема време, ако се остави на принципа ‚опит-грешка‘. Лийн консултурането помага с доказани методи за изграждане на процесно мислене и процесна култура в организациите.

Симптом 9: Невъзможност да се постигат цели и генериране на загуби

Силата на методологиите за подобряване на качеството като лийн и шест сигма, е в консистентния подход при разбирането и измерването на работата на компанията. След анализ на процесите се поставят подходящи измерватели, които се обвързват с процесната структура. Чрез експертизата на лийн консултантите, организацията получава подкрепа за изграждане на синхронизирана процесна и измервателна структура, която помага за измерванията и последващия анализ на данните, а от там взимането на решения.

Симптом 10: Желание да се подoбрят процесите и начина на работа

За да се използва пълният потенциал на лийн консултирането като вариант за подобряване на работата на организацията, трябва да има желание за напредък в тази посока. Лийн консултирането предлага чудесни възможности за подобрение. Подкрепата от мениджмънта е критично важна за изминаването на този път, и заедно с лийн консултанта ще помогне да се оформи организацията по най-добрия начин.

За повече информация за Лийн консултиране, моля свържете се нас на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на тел: +359 887 687 617.

Lean Consulting 4 - process optimisationLean Consulting Interquality image 5
Lean Consulting 6 - process improvementLean Consulting Interquality image 7

 

Лийн Консултуране
Лийн консултиране в областта на производството
Лийн консултиране в областта на услугите и администрацията
Симптоми, че организацията се нуждае от Лийн консултиране