Политика на поверителност (GDPR) на Интеркуолити ЕООД

Информация за „Интеркуолити“ ЕООД

„Интеркуолити“ ЕООД е фирма с регистрация в Търговския регистър на Република България с ЕИК 204382916.
Управител: Райна Илиева, адрес: гр. София 1712, Младост 3, б;. 371, вх.1, ап.57.
Tel: +359 887687617, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

I. Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира:

 • какви лични данни събира Дружеството;
 • как, с каква цел и за какъв срок те се използват;
 • условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел;
 • условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност;
 • какви са правата Ви, свързани със защита на личните Ви данни.

II. Начин на събиране на лични данни

Личните данни се събират лично от субектите на данните или се предоставят на Дружеството от негови контрагентифизически или юридически лица за целите на изпълнение на сключени договори за продажба, включително гаранционната отговорност, на стоки и услуги от страна на ,,Интеркуолити” ЕООД. Контрагенти на дружеството предоставят на Дружеството и лични данни на свои представители в обем, необходим за осъществяване на комуникация и продажба.

III. Категории лични данни, които събира Дружеството:

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си са:

 • Обикновени лични данни: имена, адрес, телефон, e-mail;
 • Специални /чувствителни/ лични данни на служителите: здравен статус (медицински удостоверения, Болнични листи, Експертни решения на Териториална експертна лекарска комисия или на Национална експертна лекарска комисия и заключения на Служба по трудова медицина).

IV. Цели и срок на обработката на личните данни

За сключване на трудови договори и спазване изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство се обработват обикновени и специални лични данни;
1. Обикновени лични данни се обработват за следните цели:

 • Провеждане подбор на кадри;
 • Издаване на карти за достъп на служители;
 • Счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;
 • Сключване на Застраховки Трудова злополука на служители;
 • Осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;
 • Осъществяване на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на
 • Осигуряване на лицензи за използване на софтуер;
 • Упражняване на права на потребителите, свързани с гаранционната отговорност;
 • Упровеждане на семинари и телемаркетинг, включително резервиране на места за настаняване;
 • Статистически и маркетигнови цели – само при изрично изразено съгласие от субекта на данните.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR)

,,Интеркуолити” ЕООД е регистрирано в търговския регистър България, ЕИК BG204382916
Управител: Райна Илиева Адрес: Младост 3, бл.371, вх.1, ап.57, 1712 София, България ,
тел: +359 887687617; E-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
За въпроси към ,,Интеркуолити” ЕООД, моля, посетете страницата за контакти, където можете да подадете уеб заявкa, за да се свържете с нас.
2. Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото и осигурителното законодателство;
 • Друга счетоводна документация съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на лица, на които са предоставени лицензи за софтуер – до една година след изтичане на срока на предоставените прав и според условията, описани в договора на продукта или услугата;
 • Данни на кандидати за работа – независимо дали са одобрени и поканени на интервюта или не, данните се съхраняват за срок от 1 година от датата на провеждане на съответната процедура за подбор на кадри.
 • Данните на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента.

V. Категории получатели на лични данни. Трансфер на данни.

Данни се предоставят на:

 • НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
 • Юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;
 • Контрагенти на „Интеркуолити” ЕООД– при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните;
 • Служба по трудова медицина – данни на служители за заключение за здравна пригодност;
 • Застрахователни дружества – за сключване на застраховки трудова злополука на служители;
 • Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;
 • Дружествата, поддържащи софтуера на Дружеството, имат достъп до IP-адреси, както и до базите данни с лицата;
 • Хотели – за нуждите на настаняване на командировани служители, на участници в семинари, обучения и телемаркетинг, организирани от Дружеството.
 • Лични данни на купувачи на лицензи на софтуер се предоставят в чужбина за нуждите на издаване им. Данните се предоставят на съответния лицензодател.
 • Лични данни на лица, закупили продукти, се предоставят в чужбина за статистически и маркетингови цели. В този случай данните се предоставят на съответния производител на стоката и само при изрично изразено съгласие от субекта на данните. Лични данни в чужбина /на съответния производител/гаранционен сервиз се предоставят и за нуждите на реализиране на права по гаранционна отговорност.
 • Лични данни се предоставят в трети страни извън Европейски съюз, а именно – САЩ, Япония, Китай,Корея, Тайван, Индия, Швейцария, Швеция когато производителят на съответната стока е със седалище и адрес на управление в съответната държава извън ЕС.
 • Във всички случаи ,,Интеркуолити“ ЕООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване илиувреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Същевременно Дружеството изисква от своите контрагенти, на които предоставя лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство уверение, че спазват изискванията на Регламента.

VI. Права на субектите на лични данни

С „Интеркуолити” ЕООД можете да се свържете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефон: 0887687617.

1. Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „Интеркуолити” ЕООД чрез настоящият документ.

2. Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, на достъп до тези лични данни, както и да получите копие отинформацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

3. Имате право да поискате от „Интеркуолити” ЕООД да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

4. Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани, в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдатпопълнени, включително чрез добавяне на декларация.

5. Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на „Интеркуолити” ЕООД за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

6. Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

7. Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като „Интеркуолити” ЕООД ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласноусловията на Регламента, Закона за Защита на личните данни и актовете по прилагането му. Всяко лице, на което се обработват лични данни съгласно настоящата политика, има правото на жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни.

Предоставянето на лични данни от служители на „Интеркуолити” ЕООД е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от лица за контакт с контрагенти-юридически лица, лица кандидати за работа/ е изискване на дружеството. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъщественапродажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

VII. Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Политиката за сигурност на „Интеркуолити” ЕООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р. България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността или собствеността на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. януари 2021г